Over NAG

Over het NAG
De vereniging Het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) heeft als doel:
• Een centrumfunctie te zijn voor de akoestische wetenschap en kennis in Nederland.
• Het creëren van een netwerk voor onze leden waarbinen zij elkaar kunnen ontmoeten, van ontwikkelingen kennis kunnen nemen en mogelijkheid geven om gezamenlijk ontwikkelingen in gang te zetten.
• Het beschikbaar krijgen en houden van onderwijs in de akoestiek in Nederland.
• Het verbeteren van de toegankelijkheid van akoestische kennis voor Nederlandse leden en het verder vergroten van de kennis bij de leden door internationale uitwisseling .
• Het informeren en enthousiasmeren van het algemene publiek voor de akoestische wetenschap

Het NAG is opgericht op 16 augustus 1962 en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de akoestische kennis. De invoering van de Wet geluidhinder in 1979 betekende een grote stimulans omdat voor de uitvoering van de wet veel kennis over geluidbronnen en geluidoverdracht nodig was, maar oom omdat bij de invoering, ruime financiële middelen beschikbaar gesteld waren om deze kennis te verkrijgen. Een tweede belangrijke stumulans was de aanwezigheid van eminente, internationaal befaamde zaalakoestici, zoals Prof. De Lange en V.Peutz die een generatie van jongeren inspireerden tot belangrijke ontwikkelingen in de zaal- en bouwakoestiek. Momenteel zijn het de grote internationalee bedrijven als Philips, ASML en Apollo-Vredestein waar de uitdaging vandaan komt om complexe akoestische thema’s aan te pakken. Door onze internationale orientatie zijn Nederlandse instituten, universiteieten en bedrijven goed vertegenwoordigd in de door de onderzoeks programma’s van de EU.

Het is het NAG er allees aangelegen om dit zo te houden en verder uit te breiden om zo de akoestische wetenschap in Nederland vitaal te houden en de akoestische inzichten bij zijn leden maar ook bij derden te verdiepen.


Opzeggen lidmaatschap/donateurschap
In artikel 6 van de statuten is opgenomen dat het lidmaatschap kan worden beëindigd via schriftelijke opzegging (kan ook per mail), of door overlijden of royement vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Dit geldt ook voor het opzeggen van het donateurschap.

 

Hieronder vindt u meer informatie over het NAG:
Bestuur, ereleden en dergelijke
Notulen ALV 2016
Financieel overzicht 2016 en begroting 2017
Statuten en huishoudelijk reglement